Hea hind. Kiirus. Kvaliteet.
Professionaalsed tõlked aastast 1992.

Korrektuur ja toimetamine

Korrektuur
Hea tekst on üheselt arusaadav, järgib õigekirja ja kirjavahemärgistust.
Korrektuur võib ka eelneda teksti tõlkimisele, kui alustekst vajab arusaadavuse mõttes kohendamist. Eriti oluline on juhtida tähelepanu alusteksti korrigeerimise vajadusele selle kasutamisel mis tahes avalikus vormis. Korrektuuri loeb alati teine pädev isik, mitte antud teksti tõlkija.

Toimetamine
Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Toimetamise käigus kontrollime nii tõlke vastavust alustekstile kui ka erialaterminite kasutust (sisuline toimetamine), sõnavalikut, lausestust, stiili jm (keeleline toimetamine).
Meilt saate tellida tekstide korrektuuri ja toimetamist ka eraldi teenusena.

Korduv ülevaatus – kindel kvaliteet
Kujundatud teksti korral teostame esmase korrektuuri ja toimetamise nn tööfailides, misjärel tekst küljendatakse, järgides olemasolevat kujundust või luues uue kujunduse.
Seejärel vajab tekst kindlasti veelkordset ülevaatust. Samuti teeme kliendiga kooskõlastatult kõik vajalikud parandused ja täiendused tõlkemällu ja terminibaasi.
Juba kujundatud failidesse hilisemate tekstimuudatuste sisseviimisel lisandub korrektuuri maksumusele kujundusteenuse hind ajatööna.
Enne materjali kliendile väljastamist teostatakse alati viimane väljastuseelne ülevaatus.
Materjali trükkimisel soovitame kindlasti tellida trükieelse ülevaatuse. Meilt tervikteenuse (tõlge, kujundus, trükkimine) ostmisel on see teenus paketis sees.